Leden MR

Medezeggenschapsraad (MR)
Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder/verzorger betrokken bent bij het schoolgebeuren. Door openheid vanuit school hopen wij die betrokkenheid te stimuleren. De deur staat altijd voor u open en wij waarderen het zeer als u belangstelling toont voor uw kind en het verdere schoolgebeuren.

Iedere ouder/verzorger kan meepraten en meebeslissen over de school. Dat kan via onze Medezeggenschapsraad . De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en heeft de bevoegdheid om alle zaken die school aangaan te bespreken met ons Bevoegd Gezag. De MR houdt zich met beleidsmatige zaken bezig.

Een leerkracht van onze MR en een ouder (geen MR lid) hebben  zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het doel van de GMR is het bespreken van gezamenlijke, schooloverstijgende belangen en het nastreven van een uniform beleid voor alle basisscholen vallend onder Stichting Talent Westerveld.

De notulen van de vergaderingen liggen ter inzage op school.

Samenstelling MR:

Oudergeleding:

Laura Teunen

Theo Mulder

Personeelsgeleding:

Jolanda van Nuil

Anneke Smit

GMR:

Michiel Frankema